WP Boxing

WP Boxing ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

WP Boxing ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย WP Boxing ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว […]

Read More →